• Podrobný návod a rady ako písať diplomovú prácu.

  Podrobný návod a rady ako písať diplomovú prácu.

 • Podrobný návod a rady ako písať bakalársku prácu.

  Podrobný návod a rady ako písať bakalársku prácu.

 • Podrobný návod a rady ako písať seminárnu prácu.

  Podrobný návod a rady ako písať seminárnu prácu.

 • Podrobný návod a rady ako správne citovať.

  Podrobný návod a rady ako správne citovať.

 • eBook - ako písať vysokoškolské práce ZDARMA

  eBook - ako písať vysokoškolské práce ZDARMA

Samozrejme vieme, že napísať kvalitnú bakalársku prácu, ktorá obsahuje všetko čo má, nie je jednoduché, preto ak si so svojou bakalárkou neviete rady, môžete sa obrrátit na profesionálov. Kliknite na www.seminarkybezprace.sk, tam Vám pomôžu.

Bakalárska práca je záverečnou prácou, ktorou sa preverujú schopnosti študenta získané počas trojročného bakalárskeho štúdia na vysokej škole. Je preto dôležité, aby študent pripisoval dôležitý význam výberu témy bakalárskej práce, ktorá by najlepšie vystihovala oblasť jeho záujmov.

Na začiatku je dôležité určiť základné časti bakalárskej práce, ktoré tvoria jej štruktúru:

 1. vstupná časť, ktorú tvorí:
 • obal práce, ktorého presná šablóna je vždy súčasťou smernice každej vysokej školy,
 • titulná strana, ktorá rovnako ako obal práce je obsahom smernice, kde je uvedený jej presný vzor (súčasťou niektorých smerníc je aj uvedenie presného umiestnenia jednotlivých častí titulnej strany s uvedením cm vzdialenosti od okraja a umiestnenia na strane veľkosti A4),
 • súčasťou bakalárskej práce je aj predhovor, no vo väčšine bakalárskych prác je nepovinnou časťou,
 • obsah,
 • zoznam tabuľkového a grafického spracovania práce (opäť rovnako ako predhovor zvyčajne nebýva povinnosťou súčasťou bakalárskej práce, výnimkou sú práce technického zamerania),


 1. jadro práce, ktorého súčasťou je:
 • úvod, ktorý by mal obsahovať hlavný cieľ bakalárskej práce, dôvod vybratia témy a mal by presne a jasne charakterizovať obsah jednotlivých kapitol práce (pri písaní práce je dôležité, aby sa úvod písal v závere práce, pretože študentovi pomôžu už vypracované kapitoly práce pri jeho spracovaní),
 • kapitoly práce tvorí text, ktorý je rozdelený v bakalárskej práci väčšinou do troch kapitol a niekoľkých podkapitol,
 • záver práce je výstupom a najdôležitejšou súčasťou každej bakalárskej práce, mal by obsahovať najmä odôvodnenie splnenia hlavného cieľa bakalárskej práce a prínos autora,
 • zoznam použitej literatúry sa zostavuje priebežne počas písania práce, pretože je dôležité dbať o to, že ak ho študent vypracuje na konci, je veľmi pravdepodobné, že nemusí obsahovať všetky zdroje, ktoré autor v práci použil, čím sa vystavuje riziku plagiátorstva,
 • prílohová časť – prílohy je poslednou súčasťou bakalárskej práce, ktorá by mala obsahovať dokumenty alebo iné zdroje (napríklad ak ide o vypracovanie práce pri ktorej sme použili súvahu alebo finančné výkazy) je dôležité, aby boli uvedené v prílohovej časti, no opäť platí, že prílohová časť nie je povinnosťou súčasťou bakalárskej práce.

Súčasťou bakalárskej práce je teoretická a praktická časť. Teoretická časť bakalárskej práce ja založená na dôkladnej syntéze literárnych, ale aj internetových zdrojov, ako aj dôkladnej selekcií, ktorá sa používa pri teoretickej časti bakalárskej práce a na jej základe sa vytrieďujú relevantné informácie pre bakalársku prácu.

Pred samotným písaním teoretickej časti je dôležité vychádzať z vypracovanej rešerše, ktorú vypracuje buď zamestnanec knižnice alebo si ju môže študent vypracovať sám na základe online katalógu, ktorý je zvyčajne súčasťou internetovej stránky každej knižnice. Pod rešeršou možno chápať vyhľadávanie údaje na tému bakalárskej práce k publikovanej literatúre, ktorá je dostupná v knižnici, ako aj spracovanie súhrnu a prehľadu týchto údajov.

Po získaní rešerše sa na základe už spomínaných metód skúmania bakalárskej práce – syntézy a selekcie vypracuje teoretická časť práce. Je dôležité, aby literárne zdroje mali najnovšie roky vydania, to znamená podmienkou čerpania informácií pre spracovanie bakalárskej práce sú knihy či monografie, ktoré boli vydané aspoň po roku 2000 alebo v prípade častej novelizácie niektorých tém aj po roku 2010. Obsahom teoretickej časti by malo byť dôkladné vysvetlenie problematiky bakalárskej práce už prostredníctvom publikovaných prác autorov. Študent by preto mal dbať o to, aby správne citoval. V prípade, že čerpá myšlienky autorov, tak treba brať do úvahy, že prebraté doslovné myšlienky musia byť označené úvodzovkami s uvedením zdroja, odkiaľ sme konkrétnu myšlienku čerpali. Je to najmä z dôvodu predchádzania plagiátorstva, kedy študent neuvedie zdroj, z ktorého prebral myšlienku a uvedie ju ako vlastnú. Plagiátorstvo je vážny trestný čin, a v prípade, že sa odhalí, tak môže študentovi hroziť vylúčenie zo štúdia. Systémom, ktorý odhaľuje plagiátorstvo je Centrálny register záverečných prác, v ktorom sú uložené záverečné práce od roku 2010 a zároveň je tento systém prepojený aj s internetovými zdrojmi a literárnymi zdrojmi. Preto si študent musí uvedomiť, že je nevyhnutné, aby práca, ktorej je autor, bola originálna a nie kópiou predchádzajúcich a už spracovaných záverečných prác.

Poslaním teoretickej časti bakalárskej práce je preto presne a jasne vysvetliť základné pojmy, ktoré sú obsiahnuté v názve bakalárskej práce a zároveň, tak získať predpoklad pre vypracovanie praktickej časti, ktorá má byť dôkazom toho, ako správne študent pochopil problematiku konkrétnej témy bakalárskej práce a dokázal použiť získané teoretické poznatky v praxi.

Praktická časť bakalárskej práce je dôležitejšou súčasťou práce než teoretická, a to práve v dôsledku využitia vlastných znalosti študenta v skúmanej problematike. Môže mať dvojaký charakter, a to buď môže byť realizovaná formou analýzy alebo výskumu, prostredníctvom použitia takých výskumných metód akými sú: dotazník či rozhovor. Medzi základné metódy zberu empirických informácií patria:

 • Kazuistika je označením pre výskumnú metódu, ktorá sa zaoberá jednotlivými prípadmi, následne sa orientuje na analýzu ich vývojových prejavov, a to času ich vzniku až po súčasné dianie. Veľkým prínosom použitia kazuistiky je najmä možnosť chronologického usporiadania dostupných materiálov, ktoré spracováva a následne sú vyhodnocované prostredníctvom kvalitatívnej analýzy. Jej využitie treba vyzdvihnúť najmä v oblasti klinickej psychológie, kde skúma najčastejšie závislosti medzi jednotlivými javmi. Kazuistika tak predstavuje prípadovú štúdiu, prostredníctvom ktorej môžeme hlbšie pochopiť skúmaný prípad. Následne vieme nájsť vhodnú možnosť riešenia tohto prípadu.
 • Výskumná metóda je vyjadrením označenia súborov postupov, prostredníctvom ktorých autor bakalárskej práce získava informácie v teréne. Najčastejšími výskumnými metódami sú: pozorovanie, dotazník, rozhovor, anketa a ďalšie metódy.
 • Metóda pozorovania je založená na používaní zmyslov, ktoré slúžia na zistenie určitých vlastností alebo znakov. Najčastejšími skúmanými predmetmi pozorovania sú osoby, predmety, s ktorými sa dostávajú do kontaktu, ako aj prostredie, v ktorom realizujú určitú činnosť.
 • Dotazník je považovaný za hlavnú výskumnú metódu zberu informácií pre empirický výskum. Otázky v dotazníku by mali byť jasne a zrozumiteľne položené respondentovi, aby pri ich zodpovedaní nedošlo k omylu. Celkový počet otázok v dotazníku v bakalárskej práci by mal byť od 8-15 otázok. Počet oslovených respondentov by sa mal pohybovať od 30-40, a to v závislosti od položených otázok v dotazníku. Otázky v dotazníku sú väčšinou otvorené (neštruktúrované) alebo uzavreté (štruktúrované).
 • Anketa je výskumnou metódou, ktorá je prieskumom verejnej mienky, teda jej poslaním je osloviť osoby v záujme zistiť ich názory na skúmanú problematiku. Súčasťou ankety by malo byť 5-7 otázok a je dôležité osloviť aspoň 50 respondentov.
 • Rozhovor môže mať charakter buď skupinový alebo môže byť realizovaný s jednotlivcami. Pri skupinovom rozhovore sú otázky položené 3-4 respondentom prostredníctvom moderátora, ktoré sú vopred stanovené k oblasti, o ktorej sa bude diskutovať. Pri rozhovore s jednotlivcom sú otázky položené iba jednému respondentovi.
 • Obsahová analýza – predstavuje analýzu zameranú na obsah dokumentu, ktorý obsahuje metódy ako aj pravidlá pre určenie problematiky dokumentu z časového a priestorového hľadiska. Obsahová analýza je výskumnou metódou, ktorá sa teda využíva pri skúmaní historických javov. Podkladmi pre jej vypracovanie môžu byť napríklad štatistické výkazy, ktoré sa následne uvedú v prílohách bakalárskej práce.

Pri vypracovaní bakalárskej práce je dôležité každú jej časť prediskutovať so školiteľom, aby študent získal pohľad na to, ako by jeho práca mala vyzerať. Pri jej vypracovaní treba dbať najmä o dodržanie štruktúry práce, dôležitou súčasťou bakalárskej práce sú aj vlastné myšlienky a vlastný prínos autora, je nevyhnutné dodržiavať v každej práci citovanie literárnych aj internetových zdrojov, je rovnako dôležité vypracovať bakalársku prácu v súlade s požiadavkami na jej formu a na záver netreba zabudnúť ani na primeranú jazykovú úroveň, ktorá by mala zodpovedať absolventovi trojročného bakalárskeho štúdia.

Po jej úspešnom vypracovaní bakalárskej práce je dôležité ju aj úspešne obhájiť pred komisiou a správne zodpovedať otázky, ktoré sú položené študentovi zo strany školiteľa, ale aj oponenta bakalárskej práce. Po absolvovaní bakalárskych štátnych skúšok a vypracovania bakalárskej práce je študentovi priznaný titul Bc.