• Podrobný návod a rady ako písať diplomovú prácu.

  Podrobný návod a rady ako písať diplomovú prácu.

 • Podrobný návod a rady ako písať bakalársku prácu.

  Podrobný návod a rady ako písať bakalársku prácu.

 • Podrobný návod a rady ako písať seminárnu prácu.

  Podrobný návod a rady ako písať seminárnu prácu.

 • Podrobný návod a rady ako správne citovať.

  Podrobný návod a rady ako správne citovať.

 • eBook - ako písať vysokoškolské práce ZDARMA

  eBook - ako písať vysokoškolské práce ZDARMA

Samozrejme vieme, že napísať kvalitnú esej, ktorá obsahuje všetko čo má, nie je jednoduché, preto ak si so svojou esejou neviete rady, môžete sa obrrátit na profesionálov. Kliknite na www.seminarkybezprace.sk, tam Vám pomôžu.

eBook sťahujete tu: „Ako písať esej pre stredoškolákov

Postup spracovania eseje

Čo je esej?

Je to kritické zamyslenie sa nad určitým problémom formou štylizovaného textu. Autor v eseji vyjadruje a zdôvodňuje vlastný názor na určitú záležitosť, polemizuje s odborným a svojim hľadiskom.

Zdôvodnenou argumentáciou presviedča čitateľa o opodstatnenosti svojho názoru.

Argumenty by mali byť podložené dôvodmi (subjektívnym názorom, pocitmi autora, názorom iných ľudí v publikačných zdrojoch, výsledkami výskumov a pod.).

V eseji ide vysvetľovanie a dokazovanie, nielen o opis problematiky.

Esej nie je seminárna práca!!


Prečo písať esej?

Spracovaním eseje študent dokumentuje orientáciu v odborných poznatkoch a informáciách a svoju spôsobilosť:

 • pracovať s odbornými termínmi, faktami a vedeckými zdrojmi,
 • využiť svoje poznatky na analýzu vybranej problematiky,
 • formulovať vlastné názory na zvolený problém, ktorým je predmetom záujmu autora.

Ako si vybrať tému eseje?

Dôkladne si treba rozmyslieť, o čom chce autor písať – či si zvolí vlastnú tému alebo vyberie z ponúka-ných tém, má možnosť prezentovať svoje poznatky, názory a záujem.

Je vhodné zodpovedať si na otázky, napr.:

 • Čo o danej téme už viem?
 • Čo ma na téme zaujíma? Aký konkrétny problém v téme ma zaujíma?
 • Čím by som mohol/a a vedel/a zaujať čitateľa?

Je dôležité uvedomiť si, že ide o príležitosť preukázať osobnú vyspelosť aj výberom témy. Pri výbere témy je záväzným kritériom obsahový súlad so zameraním predmetu.

Najdôležitejším motívom je osobný záujem o zvolenú tému.

Dôležité je premyslieť, aké zdroje možno pri písaní eseje využiť a či sú pre dostupné.

Príprava eseje

Pred písaním eseje je treba premyslieť spôsob prípravy a jej spracovania, zvážiť a ujasniť si vlastné názory a argumenty.

 • Prvý krok sa týka ujasnenia problematiky. Treba rozlišovať medzi témou a problematikou, ktorú chce v rámci témy študent riešiť. Tému je potrebné spracovať z určitého hľadiska – problematiky a jasne sformulovať otázku, ku ktorej sa bude študent v eseji prioritne vyjadrovať.

Príklad:

Téma: Kontrola a hodnotenie výkonov žiakov.

Problematika: Hodnotenie výkonov žiakov z hľadiska motivácie k učeniu.

Problémová otázka (konkrétne zameranie eseje): Motivuje hodnotenie žiakov k zlepšovaniu ich učenia?

   Tento postup zabezpečuje smerovanie k jasným vyjadreniam názorov, argumentáciám a záverom.

 • Druhý krok sa týka zhromaždenia a oboznámením sa s vybraných publikačných a iných zdrojov.

Formálna stránka

 • Titulná strana: Názov eseje, školský rok a semester, názov predmetu, meno a priezvisko, študijný odbor a ročník, elektronická adresa.
 • Rozsah – 3 strany, písmo Times New Roman 12, zarovnanie vľavo, riadkovanie 1,5.
 • Zoznam publikačných zdrojov (3 – 5) podľa normy STN ISO 690.

Obsahová stránka a  štruktúra

K zvolenej téme študent vyhľadá vhodné zdroje a využije ich na uvedenie problematiky v širších súvislostiach. Dôležité je adekvátne prezentovať zvolenú problematiku v súvislosti s problémovou otázkou.

Najdôležitejšie je jasne odlíšiť vlastné a prevzaté myšlienky, preto bezpodmienečne nutné citovať a odkazovať na zdroje.

 • Úvod – obsahuje informáciu o obsahu v širších aj užších súvislostiach – formuláciu problematiky a špecifickú otázku/y, ktoré vyjadria cieľ eseje. Uvedú sa stručne dôvody voľby témy a problematiky – v čom je téma a konkrétna problematika zaujímavá, špecifická.
 • Jadro – obsahuje opis a teoretický rozbor problematiky, vlastné vyjadrenia a názory autora s ich zdôvodnením a argumentáciami k ich opodstatnenosti.  Ide najmä o prezentáciu dôvodov a pre ktoré študent zastáva alebo obhajuje svoj názor.
 • Záver – obsahuje vlastné zhodnotenie danej problematiky a zhrnutie svojich stanovísk a názorov. s ohľadom na uvedené argumentácie a návrhy na riešenia (zlepšenia).

Na čo si dať pozor?

 • Plagiátorstvo – esej je vlastnou prácou študenta, preštudované publikačné zdroje sú len odrazovým mostíkom pre vlastné názory, z toho dôvodu sa musia na konci eseje uviesť všetky použité zdroje.
 • Pridržiavať sa zvolenej problematiky v rámci témy – obsah možno do určitej miery prispôsobiť, to však neznamená, že možno písať o čomkoľvek.
 • Dostatok podporných tvrdení a argumentov – vlastný názor nestačí len vyjadriť, musí sa zdôvodniť.
 • Gramatická a štylistická správnosť a formálna úprava textu prezentuje autora a úroveň jeho myslenia. Autora rovnako prezentujú neodborné, nesprávne pojmy a nedostatočne vyspelá štylizácia.

Spôsob citovania

 • Je neprípustné prevziať časti textu z akéhokoľvek zdroja bez citovania. Citovanie, resp. parafrázovanie je prejavom:
 • slušnosti a korektnosti, rešpektovanie duševného vlastníctva a prejav úcty k práci citovaného autora, od ktorého sa preberajú myšlienky,
 • vedeckej serióznosti; citovaním a parafrázovaním umožňuje autor čitateľovi utvoriť si vlastný názor na citované myšlienky, upozornením na prácu citovaného autora sa čitateľovi ponúka príležitosť získať ďalšie informácie k danej problematike.
 • Pri priamom citovaní sa prevezme pôvodný text autora a od vlastného textu sa oddelí dvojbodkou a úvodzovkami. To umožňuje čitateľovi mať informáciu v pôvodnom doslovnom znení.
 • Ak nie je vhodné uvádzať doslovné znenie dlhého alebo komplikovaného textu, cudzie myšlienky sa preberú ako parafrázovanie – vyjadrenie pôvodného obsahu vlastnými slovami. Pri sumarizovaní a parafrázovaní je potrebný odkaz na zdroj (autora).
 • Na konci eseje sa uvedie Zoznam publikačných zdrojov podľa normy STN ISO 690.

Záverečné odporúčania

 • Zvoľte si tému
 • Konkretizujte tému – stanovte prioritnú problematiku eseje a formulujte ju ako konkrétnu problémovú otázku, ktorá vyjadruje podstatné smerovanie autora.
 • Vyhľadajte (s využitím rád učiteľa) potrebné publikačné
 • Zabezpečte si rozhodujúce zdroje a preštudujte ich.
 • Diskutujte o téme a problematike s kolegami, učiteľom a inými osobami, využite možnosti komunikácie s učiteľom prostredníctvom fakultného e-mailu.
 • Dbajte na rozlíšenie cudzích a vlastných myšlienok, esej musí obsahovať aj vlastný neprevzatý text, a  predovšetkým vlastné stanoviská k prioritnej problematike.
 • Dôsledne dodržujte citačné pravidlá a normu STN ISO 690.
 • Dajte hotovú esej prečítať kolegovi (alebo inej osobe) a presvedčte sa, či mu je opisovaná problematika zrozumiteľná, presvedčivá a dobre čitateľná.