• Podrobný návod a rady ako písať diplomovú prácu.

  Podrobný návod a rady ako písať diplomovú prácu.

 • Podrobný návod a rady ako písať bakalársku prácu.

  Podrobný návod a rady ako písať bakalársku prácu.

 • Podrobný návod a rady ako písať seminárnu prácu.

  Podrobný návod a rady ako písať seminárnu prácu.

 • Podrobný návod a rady ako správne citovať.

  Podrobný návod a rady ako správne citovať.

 • eBook - ako písať vysokoškolské práce ZDARMA

  eBook - ako písať vysokoškolské práce ZDARMA

Samozrejme vieme, že napísať kvalitnú seminárku nie je jednoduché, ak si so svojou seminárnou prácou neviete rady, môžete sa obrrátit na profesionálov. Kliknite na www.seminarkybezprace.sk, tam Vám pomôžu.

Seminárna práca je písomné zhrnutie danej témy a overenie si jej zvládnutia. Autor seminárnej práce má za úlohu v jej obsahu prezentovať teoretické aj praktické poznatky a informácie, ktoré získal o danej téme. Zadávajú sa prevažne v stredoškolskom a vysokoškolskom prostredí. Autor sa pri písaní práce učí narábať s faktami, logicky ich usporadúvať do celku a konspektovať (z textu vyberá najdôležitejšie a najpodstatnejšie časti ktoré do seminárnej práce zaradí).

Zvládnutie seminárnej práce je prvým krokom k zvládnutiu napísania prác väčšieho obsahu akými sú napríklad bakalárska, diplomová alebo rigorózna práca. Pred začatím písania seminárnej práce je potrebné preštudovať zdroje, ktoré v práci chcete využiť, zhodnotiť ich dostatok alebo nedostatok a vhodnosť pre stanovenú tému. Pri obsiahlejšej práci sa odporúča využiť rešerš v knižnici.

Kvalitná seminárna práca má logickú formu a postupnosť, je dôkazom zvládnutia stanovenej témy autorom, jeho porozumenia faktom a schopnosti vyjadriť aj vlastné myšlienky alebo postoje k prevzatým faktom. Myšlienky by mali byť adekvátne k téme a jasne formulované. Najväčší priestor pre vyjadrenie vlastných postojov, názorov a myšlienok je v seminárnej práci pre autora vyhradený v úvode a závere práce.


Obsah seminárnej práce :

Môže sčasti odlišovať v závislosti od požiadaviek danej inštitúcie alebo zadávateľa témy, na ktorú má byť vypracovaná. Pevná a nemenná forma seminárnej práce obsahuje tieto časti :

 • Titulný list
 • Obsah
 • Úvod
 • Jadro práce
 • Záver
 • Zoznam použitej bibliografie a zdrojov

Nepovinnou súčasťou seminárnej práce môže byť Abstrakt v slovenskom, poprípade cudzom jazyku, Prílohy a Resumé.

Písmo a formálna úprava práce :

Hlavné nadpisy sa píšu veľkosťou 16, podnadpisy veľkosťou 14 a samotný text práce veľkosťou písma 12. Riadkovanie sa udáva prevažne 1,5 avšak nemusí to byť pravidlom. Schválený typ písma, ktoré je možné využiť pri písaní seminárnej práce je Times New Roman alebo Arial. Úpravy písma ako je kurzívne alebo tzv. „tučné“ (bold) zvýraznenie sa môžu v práci vyskytovať. Názvy, nadpisy a text samotný sa v seminárnej práci nepodčiarkuje.

Zaužívaná formálna úprava rozmerov strany pre seminárnu prácu je 2,5 cm z každej strany.

Odstavce sa v práci oddeľujú posunutím od okraja o 6 bodov. Pod nadpisom je možné vynechať prázdny riadok, medzi odsekmi sa prázdny riadok nevynecháva. Zarovnanie textu má byť do bloku, nadpisy kapitol a podkapitol môžu byť zarovnané do stredu.

Strany práce sa číslujú arabskými číslicami od obsahu číslom 1, titulný list číslo strany neobsahuje.

Titulný list nemá stanovenú formu, každá inštitúcia si jeho podobu stanovuje sama. Jeho súčasťou by mal byť názov práce, názov inštitúcie a meno autora práce.

Obsah je súhrnným prehľadom práce, obsahuje názvy kapitol, podkapitol alebo iných častí práce a ich umiestnenie na danej strane. Jeho úlohou je napomôcť pri orientácii sa v práci.

Všetko, čo je v práci prevzaté od iného autora, ktorého buď parafrázujete alebo priamo citujete, je potrebné v práci odcitovať a uviesť v zozname použitej bibliografie a zdrojov. Najčastejšou formou citácií v seminárnej práci sú poznámky pod čiarou alebo citovanie pomocou číselných odkazov. Riadkovanie v poznámkach pod čiarou je 1 a veľkosť písma 10.[1]

Rozsah práce :

Býva v rozpätí od 3 do 20 strán. Avšak aj toto záleží na požiadavke zadávateľa práce. Do rozsahu práce sa nezarátava titulný list a obsah.

Literatura

[1] ORENDÁČ, P. 2008. Ako písať školské a záverečné práce. Metodická pomôcka pre študentov. + Dodatok k 2. vydaniu.